Gwasanaethau Llyfrgell – Prifysgol Caerdydd


Gwasanaethau Llyfrgell

Eich Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer y Rhaglen MYA ym Mhrifysgol Caerdydd yw Sarah Puzey. E-bostiwch neu ffoniwch Sarah os bydd gennych gwestiynau am y llyfrgell.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ‘Gwasanaeth Holi Llyfrgellydd’  (Prifysgol Caerdydd)

Yn ôl i’r brig


LibrarySearch

Mae’r catalog llyfrgell, LibrarySearch yn eich galluogi i chwilio am a chael gafael ar adnoddau gwybodaeth Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys llyfrau, elyfrau, erthyglau cyfnodolion a deunyddiau llyfrgell eraill. I gael gwybod mwy, gwyliwch y fideo byr hwn sy’n rhoi trosolwg o brif nodweddion LibrarySearch.

Yn ôl i’r brig


Cerdyn Llyfrgell

Student Card
Efallai y bydd angen i chi wneud cais am eich Cerdyn Myfyriwr. Hwn fydd eich Cerdyn Llyfrgell hefyd a bydd ei angen arnoch i fenthyg llyfrau o’r llyfrgell ac i ddefnyddio’r cynllun “SCONUL”. Cwblhewch y ffurflen gais Adnabod Myfyriwr a’i phostio ynghyd â llun maint pasport, i Gweinyddwr y Rhaglen MYA. Bydd yn postio eich cerdyn myfyriwr i’ch cyfeiriad cartref. Bydd angen i chi ddod â’r cerdyn myfyriwr gyda chi pan fyddwch yn ymweld â’r llyfrgelloedd.

Yn ôl i’r brig


Canllaw Erthyglau mewn Cyfnodolion

 

Dod o hyd i wybodaeth

Bydd y fideo yma yn dangos sut i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich astudiaethau gan ddefnyddio adnoddau electronig sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd.

Google Scholar

Gallwch chi ddefnyddio offeryn chwilio’r we Google Scholar i ddod o hyd i adnoddau academaidd, gan gynnwys erthyglau mewn cyfnodolion.

Yn ôl i’r brig


Defnyddio manylion Mewngofnodi Sefydliadol i gael gafael ar e-lyfrau ac e-gylchgronau

Cylchgronau Taylor and Francis – Defnyddio eich manylion Mewngofnodi Sefydliadol i gael gafael ar adnoddau

Wiley Online Library – Defnyddio eich manylion Mewngofnodi Sefydliadol i gael gafael ar adnoddau

Yn ôl i’r brig


Canllawiau Astudio

Dyfynnu

Mae yna nifer o ganllawiau, sesiynau tiwtorial a fideos ar gael ar safle Mewnrwyd Sgiliau astudio.

Mae adnoddau pellach ar lên-ladrad ar gael gan y Gronfa Adnoddau Llythrennedd Gwybodaeth (Information Literacy Resource Bank) a Mewnrwyd Sgiliau Astudio. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys clipiau fideo, sesiynau tiwtorial rhyngweithiol a phodlediadau. (Saesneg yn Unig)

Hawlfraint a Chanllawiau Diogelu Data

Yn ogystal â nodi a gwybodaeth llên-ladrad, mae yna hefyd gyfres o ganllawiau ar amddiffyn hawlfraint. Mae angen i chi fod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth hawlfraint wrth lawrlwytho a defnyddio cynnwys ar-lein amlgyfrwng, gan gynnwys ffotograffau, graffeg, ffontiau, cerddoriaeth a fideo. Er enghraifft, os ydych wedi cael y dasg o greu poster a bod angen ffotograff ar gyfer y poster hwn, mae angen i chi fod yn ymwybodol o gyfyngiadau hawlfraint a chaniatâd. Dylech fod yn ymwybodol nad yw “breindal am ddim” yn golygu hawlfraint rhad ac am ddim. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar dudalennau Hawlfraint a Diogelu Data Prifysgol Caerdydd (Cardiff University Copyright and Data Protection pages) a’r Cyflwyniad i Ganllaw Hawlfraint (Introduction to Copyright Guide) (PDF). Efallai y byddwch hefyd yn dymuno cael gwybod mwy am drwyddedau comin creadigol (creative commons) a chwilio (search) am adnoddau sydd ar gael drwy drwyddedau comin creadigol.

Defnyddio EndNote

Mae rhagor o wybodaeth am ddefnyddio EndNote, a dolen i fersiwn y we o EndNote ar gael o’r ddolen yma. (Saeneg yn unig)

Yn ôl i’r brig


Mewnrwyd Caerdydd

Y ddewislen Llyfrgell ar Mewnrwyd Caerdydd yw eich man cychwyn ar gyfer cael mynediad at adnoddau a gwasanaethau’r Llyfrgell, gan gynnwys catalog y llyfrgell, LibrarySearch’.

Yn ôl i’r brig


Mynediad Sconul

Cynllun Mynediad Sconul – mynediad i adnoddau o lyfrgelloedd prifysgolion eraill sy’n nes at adref.

Ar ôl i chi gael eich cerdyn myfyriwr gan Brifysgol Caerdydd, gallwch chi wneud cais i ymuno â Chynllun Mynediad Sconul, y cynllun sy’n fodd i chi gael benthyg llyfrau o lyfrgelloedd Prifysgolion eraill sy’n nes at eich cartref.

I gael gwybod rhagor, ewch i wefan Sconul http://www.access.sconul.ac.uk/. Llenwch y ffurflen sydd ar gael o’r wefan honno ac anfonwch hi i Lyfrgell Bute neu Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol i’w hawdurdodi.

Yn ôl i’r brig


Holi Llyfrgellydd

Ddim yn siwr beth ydych ei angen? Beth am holi Lyfrgellydd yn fyw?

Mae ein gwasanaeth sgwrs ‘Holi Llyfrgellydd’ ar gael yn fyw rhwng 09:00-17:00, Llun – Gwener. Lle y gallwn gynnig sgwrsio y tu hwnt i’r oriau hyn, fe wnawn. Bydd ein statws yn nodi a oes rhywun ar gael i ateb eich ymholiad. Gallwch ddod o hyd i ffyrdd eraill o gysylltu â ni ar y dudalen Cael Cymorth.

Yn ôl i’r brig


Dysgu o Bell

Gweld cyflwyniad anwytho ar-lein tîm Llyfrgell Prifysgol Caerdydd i Dysgwyr o Bell.

Yn ôl i’r brig


Trydar

Dilynwch ein llyfrgelloedd gyda Trydar @ButeLibrary @cardiffunilib

Yn ôl i’r brig