Gweithdrefnau a Pholisiau


Cynnydd Academaidd, Ymarfer Annheg ac Apeliadau

Mae disgwyl i chi ymgysylltu’n llawn â’r rhaglen a chaiff hynny, a’ch cynnydd arni, ei fonitro gan y Pwyllgor Cynnydd Academaidd sy’n rhan o’r Bwrdd Astudiaethau.  Os methwch chi ag ymgysylltu â’r rhaglen, gallech chi gael eich gwahardd ohoni. Cewch y manylion yma.

Mae’n bwysig i chi ddeall y rheolau ynghylch arfer annheg, sef llên-ladrad, cydgynllunio a thwyllo, gan gynnwys cyflwyno gwaith pobl eraill fel eich gwaith chi.  Cewch chi ragor o arweiniad yn y Llawlyfr Asesu.  Os torrwch chi’r rheolau, byddwch chi’n destun achos o dan y Gweithdrefnau Ymarfer Annheg: https://intranet.cardiff.ac.uk/students/your-study/exams-and-assessment/sitting-your-exam/cheating-and-unfair-practice

Os oes gennych chi gŵyn neu achwyniad neu os dymunwch chi apelio yn erbyn canlyniad cwyn neu achwyniad, dylech chi ddilyn gweithdrefnau Prifysgol Caerdydd (gweler isod).  Fe’ch cynghorir i gysylltu yn y lle cyntaf â Chyfarwyddwr Rhaglen yr MYA: Walesmep@cf.ac.uk. ​Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: http://www.caerdydd.ac.uk/govrn/cocom/student/

Bydd unrhyw farc a gewch chi am eich gwaith yn farc dros dro tan iddo gael ei gadarnhau ar ôl i’r Bwrdd Arholi gyfarfod.  Ni chewch apelio yn erbyn penderfyniad y Bwrdd Arholi oni chredwch chi fod camgymeriad wedi’i wneud ym mhenderfyniad y Bwrdd. Caniateir apeliadau am resymau cyfyngedig yn unig.

Yn ôl i’r brig


Amgylchiadau Esgusodol, Absenoldeb a Thorri ar Astudio

Fe all fod adegau pryd y byddwch chi, oherwydd amgylchiadau esgusodol, yn methu â chyflwyno asesiad erbyn y dyddiad cau a bennwyd, yn teimlo bod angen i chi ohirio’r dyddiad cychwyn neu newid y drefn y cymerwch chi’r modiwlau ynddi, neu dynnu’n ôl o’r rhaglen dros dro.  Ym mhob achos o’r fath, fe’ch cynghorir yn y lle cyntaf i gysylltu â Gweinyddwr y Rhaglen MYA a fydd yn eich cynghori ynghylch pa gamau i’w cymryd neu’n trefnu i chi gysylltu ag uwch-diwtor neu gydweithiwr academaidd arall.

Mae’n bwysig i chi roi gwybod i ni am unrhyw amgylchiadau esgusodol, yn enwedig cyn dyddiad cau unrhyw asesiad.  Os credwch na allwch chi gyflwyno gwaith erbyn y dyddiad cau neu i chi gyflwyno gwaith erbyn y dyddiad cau ond eich bod chi’n meddwl, o edrych yn ôl, fod amgylchiadau wedi amharu ar eich perfformiad, dylech chi lenwi Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol.  Mae copïau ohoni ar gael ar yr ADRh neu oddi wrth weinyddwr y rhaglen.  Os methwch chi â chyflwyno asesiad erbyn y dyddiad cau heb fod amgylchiadau esgusodol wedi’u cymeradwyo, cewch chi farc o ddim.

NID yw amgylchiadau esgusodol yn cynnwys amgylchiadau y gellir eu rhagweld neu y gellir cynllunio ar eu cyfer.  Os gallwch chi, dylech gynllunio ar gyfer amgylchiadau proffesiynol neu bersonol a’u trafod gyda’ch mentor.  Felly, er enghraifft, ni chaiff arolygiad o’ch ysgol mo’i dderbyn yn amgylchiad esgusodol.  Gellir derbyn salwch personol os gellir dangos bod y salwch hwnnw wedi amharu ar eich gallu i astudio a/neu gyflawni’r asesiad.  Os felly, bydd hi fel rheol yn ofynnol cael llythyr gan weithiwr proffesiynol ym myd iechyd.  Gall colli aelod agos o’r teulu ar adeg hollbwysig, a hwnnw’n golygu diffyg ymgysylltu ag astudiaethau neu ag anallu i gyflwyno gwaith mewn pryd, gael ei dderbyn os darperir tystysgrif marwolaeth.  Caiff pob achos o amgylchiadau esgusodol y gwneir cais yn eu cylch ei ystyried gan Bwyllgor Amgylchiadau Esgusodol sy’n gweithredu o dan weithdrefnau sefydledig Prifysgol Caerdydd.  Fel rheol, bydd y Pwyllgor yn caniatáu estyn y dyddiad cau mewn achosion a gymeradwywyd, ond gall hi hefyd fod yn briodol cymryd camau eraill. Amgylchiadau esgusodol, a’r ffurflen y dylech chi ei llenwi.

Os bydd amgylchiadau, megis afiechyd, sy’n amharu ar eich gallu i astudio dros gyfnod hwy, fe all fod angen i chi wneud cais am doriad yn eich gwaith astudio.  Yn yr un modd, os byddwch chi’n methu dros dro â bodloni’r meini prawf ynghylch parhau i ddilyn y rhaglen, dylech chi fod yn rhagweithiol wrth reoli’r sefyllfa honno.  Gan ddibynnu ar y modiwl(au) yr effeithir arno/arnynt, efallai y bydd modd i chi ailgydio yn y modiwl yn y gylchred flynyddol ddilynol ac, yn y cyfamser, gymryd modiwl arall allan o drefn eu rhifau (ac eithrio modiwlau 1, 8 a 9).  Dewis arall yw gohirio’ch astudiaethau am hyd at flwyddyn. Rhaid i chi gwblhau’r rhaglen cyn pen pum mlynedd.

Gweithdrefnau Amgylchiadau Esgusodol
Mae Amgylchiadau Esgusodol yn cynnwys Salwch/Cael eich Cymryd i’r Ysbyty, Trafferthion Personol/Emosiynol/Iselder Ysbryd (e.e. dioddef trosedd, cael eich troi allan, trafferthion ariannol, gorbryder) a Phrofedigaeth (y teulu agos e.e. rhieni, brodyr neu chwiorydd, rhieni’ch rhieni).

NID yw amgylchiadau esgusodol yn cynnwys y rhai sy’n dod o fewn cwmpas eich arferion gweithio, megis cyfnodau arholi neu arolygiad o’ch ysgol. Ni chaiff tywydd gwael na phroblemau cludiant eu hystyried fel rheol yn amgylchiadau esgusodol ond câi pob achos ei ystyried mewn perthynas â’r amgylchiadau penodol. Er enghraifft, rhoir ystyriaeth i brawf bod cludiant cyhoeddus wedi methu ac wedi’ch rhwystro rhag dod i ddigwyddiad dysgu, a chithau wedi darparu ar gyfer rhyw achos brys.

Os methwch chi â chyflwyno asesiad erbyn y dyddiad cau ac os NAD oes gennych chi amgylchiadau esgusodol derbyniol, cewch farc o ddim ac, os cewch chi gyfle i ailsefyll neu ailgyflwyno, chewch chi ddim mwy na marc o 50%. Ond os OES gennych chi amgylchiadau esgusodol derbyniol, hwyrach y cewch chi gyfle i ailsefyll neu ailgyflwyno ac, os felly, câi hynny ei gyfrif yn ‘eisteddiad cyntaf’ gennych ac ni fydd terfyn penodedig ar y marc.

Os oes gennych chi amgylchiadau esgusodol y bydd angen eu cymryd i ystyriaeth yn achos mwy nag un modiwl, fel yn achos salwch cronig, dylech chi wneud cais ar wahân ar bob achlysur unigol.

Cewch chi gyflwyno hysbysiad o amgylchiadau esgusodol a all (fod wedi) effeithio ar eich perfformiad mewn unrhyw asesiad cyn gynted ag y bydd yr amgylchiadau’n codi neu, os oes modd, cyn y mae’r elfen o waith cwrs i fod i gael ei chyflwyno. Os caiff yr amgylchiadau hynny eu derbyn, mae’n debyg y cewch chi amser ychwanegol i gwblhau’r asesiad. Wnaiff y Bwrdd Arholi DDIM gwneud iawn am eich amgylchiadau esgusodol drwy roi marciau ychwanegol i chi. Gan amlaf, ni fydd ond yn gwneud iawn am eich amgylchiadau os ydych chi wedi methu modiwl ac yna, ar ôl cymryd eich amgylchiadau i ystyriaeth, gallai adael i chi ailgymryd neu ailgyflwyno fel ‘eisteddiad cyntaf’ heb fod terfyn penodedig ar y marc. Ni chaiff ceisiadau ôl-weithredol mo’u hystyried ond os gellir dangos bod rheswm da wedi’ch rhwystro rhag gwneud eich cais cyn y dyddiad cau.

Rhaid ein hysbysu o amgylchiadau esgusodol ar bapur drwy lenwi ‘Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol’ (gweler isod) a’i hanfon at Weinyddwr yr MYA. Gyda’r cais, rhaid cyflwyno dogfennau atodol perthnasol (e.e. llythyr meddyg/ol, llythyr Cynghorydd Personol Myfyrwyr, copi o Dystysgrif Marwolaeth). I gael gwybod rhagor am amgylchiadau esgusodol, ewch i

https://intranet.cardiff.ac.uk/students/your-study/exams-and-assessment/extenuating-circumstances

Sylwch y cewch chi wybod am benderfyniad y Pwyllgor Amgylchiadau Esgusodol drwy e-bost a/neu lythyr. Gan mai i’ch Cyfeiriad E-bost Prifysgol Caerdydd yn unig yr anfonir yr e-bost, gwiriwch y cyfeiriad hwnnw bob dydd. Os cewch chi wybod drwy lythyr, caiff hwnnw ei anfon i’ch cyfeiriad cartref.

Os bydd gennych chi gwestiwn am amgylchiadau esgusodol ar unrhyw adeg, cysylltwch â Gweinyddwr yr MYA. Gall Swyddfa’r MYA sicrhau y cewch chi gyngor priodol ac amserol.

Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol (MS Word 76KB)

Yn ôl i’r brig


Presenoldeb yn y Digwyddiadau Dysgu a Gweithdrefnau Absenoldeb

Mae’n orfodol i chi ddod i Ddigwyddiadau Dysgu yr MYA.

Os na allwch chi ddod i’r Ddigwyddiad Dysgu mae gofyn i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen absenoldeb hon i’w chymeradwyo.

Anfonwch y ffurflen hon i walesmep@caerdydd.ac.uk. Rhaid cyflwyno ffurflenni cyn diwrnod y Digwyddiad Dysgu y byddwch chi’n absennol ohono, neu ar y diwrnod hwnnw.

Rhaid cyflwyno ffurflenni absenoldeb, a’r dogfennau atodol sy’n ofynnol, cyn i chi fod yn absennol neu cyn pen pythefnos ar ôl hynny.

Bydd angen cael cymeradwyaeth Swyddfa’r MYA i bob absenoldeb. Caiff ffurflenni absenoldeb a gyflwynir heb y dogfennau ategol angenrheidiol eu cofnodi’n absenoldebau sydd heb eu cymeradwyo. Os bydd myfyrwyr wedi bod yn absennol heb gymeradwyaeth fwy na dwywaith mewn sesiwn academaidd unigol, gellir cychwyn trefn a allai eu gorfodi i dynnu’n ôl o’r rhaglen. Ni ddylech roi Gwyliau Blynyddol yn rheswm dros beidio â dod i ddiwrnodau Digwyddiadau Dysgu.

*Sylwch: dylid defnyddio’r ffurflen absenoldeb hon i gofnodi absenoldeb o ddyddiau Digwyddiadau Dysgu a hefyd ar gyfer cyfnodau byr o absenoldeb o’ch swydd. Os ydych chi’n sâl a heb fod mewn gwaith am gyfnod maith, bydd angen i chi gysylltu â ni am y gall hynny effeithio ar eich cymhwysedd i ddilyn y rhaglen ac am y gall fod gofyn i chi gymryd Toriad Ffurfiol yn eich Astudio.

FFurflen Absenoldeb MYA (MS Word, 50.1KB)

Yn ôl i’r brig


Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

Fel myfyriwr a fydd wedi cofrestru ar yr MYA, cewch chi fynediad hefyd i wasanaethau cymorth myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, megis cynghori personol, cyngor ariannol, a chymorth ac arweiniad ar-lein ynghylch astudio, ac osgoi llên-ladrad. Mae yma hefyd wasanaeth anabledd a dyslecsia, a chaplaniaethau.

Os oes angen cymorth penodol arnoch chi i’ch helpu i ddysgu, dylech chi gysylltu yn y lle cyntaf â Gweinyddwr Rhaglen yr MYA. Gall hi gynnig cyngor a’ch rhoi mewn cysylltiad â’r cymorth priodol. Os oes gennych chi anabledd, er enghraifft, efallai y byddech chi’n elwa o gael cyngor Swyddog Anabledd yr Ysgol neu Ganolfan Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Efallai’ch bod chi’n gymwys i wneud cais am gymorth ariannol i sicrhau bod gennych chi’r offer iawn i’ch helpu i ddysgu. Os ydych chi’n fyddar neu’n ddyslecsig, cewch chi ddewis rhoi gwybod i ni am hynny. Os gwnewch, chollwch chi ddim marciau am fân wallau sillafu a gramadeg. Os ydych chi’n dioddef o salwch cronig, fe wnawn ni roi cyngor i chi ynghylch gofyn am i amgylchiadau esgusodol gael eu hystyried.

Gweinyddwr Rhaglen yr MYA:

Yn ôl i’r brig


Ffurflen Gais am Gerdyn Myfyriwr

I wneud cais am gerdyn myfyriwr, llenwch Ffurflen gais am gerdyn myfyriwr(MS Word, 58KB), a’i anfon ynghyd â llun maint pasbort ohonoch chi i:

Meistr mewn Ymarfer Addysgol

 • Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd
 • Adeilad Morgannwg
 • Rhodfa Brenin Edward VII
 • Caerdydd
 • CF10 3WT

Yn ôl i’r brig


Panel Staff a Myfyrwyr

Beth mae’r Panel Staff-Myfyrwyr yn ei wneud?

Gan eu bod nhw’n dweud ei bod hi’n braf siarad, gobeithio y byddwch chi’n awyddus i’n helpu ni i sicrhau bod Panel Staff-Myfyrwyr yr MYA (y Panel) yn gweithio’n dda.

 • Mae’r Panel yn gyfle i gynrychiolydd o bob Grŵp Dysgu gyfarfod i drafod datblygiad yr MYA ac i ystyried sut y gellid gwella’ch profiad chi ohoni.
 • Mae’r Panel yn bont rhyngoch chi a’r holl staff sy’n ymwneud â chyflwyno’r MYA.
 • Mae’r Panel yn fforwm i’r myfyrwyr gael dweud eu dweud am y materion sy’n effeithio’n uniongyrchol ar eich profiad chi.

Mae’ch adborth chi’n wirioneddol bwysig i ni. Hoffem gael eich barn ynghylch sut mae datblygu’r MYA, i chi ac i garfannau yn y dyfodol.

Sut y bydd y Panel Staff-Myfyrwyr yn gweithio?
ssp diagram
Bydd y Panel yn cyfarfod yn ystod amser cinio ym mhob Digwyddiad Dysgu (ar wahân i Fodiwl 1).

Anfonir mwy o wybodaeth at bawb drwy gyfrwng eu cyfeiriad e-bost ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y panel ar ffurf y strwythur yn y llun.

Beth y mae angen i chi ei wneud yn awr?

Wel, y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw ethol cynrychiolydd o blith eich Grŵp Dysgu.

Sut mae gwneud hynny?

Ym mhob Digwyddiad Dysgu, fe gewch chi gais i ddewis cynrychiolydd eich Grŵp Dysgu.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd i’ch Grŵp Dysgu, bydd angen i chi ddarllen y testun isod i wybod beth yr ydym ni’n gofyn i chi ei wneud.

Beth y mae’n rhaid i gynrychiolydd Grŵp Dysgu ei wneud?

Gan eich bod chi’n cynrychioli’ch Grŵp Dysgu, hoffem i chi gael sgyrsiau ystyrlon â’ch cydweithwyr ynglŷn â’r materion yr hoffent weld eu codi (bydd croeso i adborth cadarnhaol yn ogystal â sylwadau ynghylch meysydd lle y gellid gwella’r rhaglen).

Byddai’n rhaid i chi dreulio’ch awr ginio mewn un Digwyddiad Dysgu bob blwyddyn yn sôn am broblemau a phrofiadau’ch grŵp

Os yw myfyrwyr yn dymuno rhoi gwybod am unrhyw bryder ynglŷn â’u profiad o’u Mentoriaid Allanol, cânt eu hannog i gysylltu â Swyddfa’r MYA er mwyn i gamau priodol allu cael eu cymryd. Ni ddylid codi pryderon myfyriwr unigol yn y Panel.

Dylai Cynrychiolwyr y Myfyrwyr eu gweld eu hunain yn ddolenni cyswllt rhwng y gwahanol Grwpiau Dysgu. Gall hynny olygu bod modd i chi gydlynu gweithgareddau cymdeithasol y myfyrwyr, e.e. partïon diwedd-tymor ac ati.

Am gopi o’r agenda ddrafft a awgrymwyd, MYA SMM Agenda (MS Word, 32KB).

Beth petai arna i eisiau bod yn Gadeirydd neu’n Ysgrifennydd Panel fy rhanbarth?

Yn y cyfarfod cyntaf o’r Panel, caiff Cadeirydd ac Ysgrifennydd eu hethol o blith cynrychiolwyr y Grwpiau Dysgu.

Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Panel fydd yn gyfrifol am gadw cofnodion manwl o’r cyfarfod, e.e. cofnodion a phwyntiau gweithredu a fydd yn sail i’w hadroddiad blynyddol i Fwrdd Astudiaethau’r MYA

Ym mhob cyfarfod, bydd aelodau o’r staff yn bresennol i roi cyngor a chymorth.

Bydd cyfeiriadau e-bost Prifysgol Caerdydd Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Panel ar gael i’r myfyrwyr er mwyn i’r myfyrwyr allu anfon eu hadborth atynt a sôn am faterion sydd i’w hystyried gan y Panel (ni ddylid cysylltu â Chadeiryddion ac Ysgrifenyddion sy’n fyfyrwyr i sôn am faterion personol, ac atgoffir y myfyrwyr fod Gwasanaethau Cymorth y Brifysgol ar gael os bydd angen unrhyw gymorth arnoch chi. Mae’r Brifysgol yn cynnig gwasanaeth cynghori personol am ddim i fyfyrwyr a hefyd yn cynnig cymorth i fyfyrwyr sydd â dyslecsia ac anableddau – cysylltwch â Swyddfa’r MYA i gael unrhyw wybodaeth bellach am hynny).

I gael gwybod rhagor am rolau aelodau’r Panel Staff-Myfyrwyr, cliciwch ar y wybodaeth isod i Gydlynwyr Cynrychiolwyr Myfyrwyr Ôl-raddedig:
http://www.cardiffstudents.com/your_voice/academic_reps/

Yn ôl i’r brig


Sicrhau Ansawdd a llais y myfyriwr

Prifysgol Caerdydd sy’n gyfrifol am bob mater ynghylch cyflwyno, rheoli a sicrhau ansawdd rhaglen yr MYA.  Bydd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd ac, yn ei thro, raglen yr MYA, yn defnyddio prosesau trwyadl i sicrhau ansawdd.

Cyfarwyddwr Rhaglen yr MYA fydd yn rheoli’r MYA o ddydd i ddydd, a chaiff gymorth tîm academaidd, gweinyddol a thechnegol o blith aelodau’r gynghrair o sefydliadau addysg uwch.

Mae Bwrdd Astudiaethau’r MYA yn ddolen gyswllt rhwng yr MYA a strwythur rheoli Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yng Nghaerdydd.  Mae’r Bwrdd Astudiaethau yn cyflawni’r holl ddyletswyddau a neilltuir i Fwrdd Astudiaethau o dan Reoliadau Senedd Prifysgol Caerdydd.  Y Bwrdd sy’n goruchwylio’r broses o drefnu a chyflwyno’r rhaglen o ddydd i ddydd, y rheoli ar gynnydd y myfyrwyr, ac amgylchiadau esgusodol a materion cyffredinol eraill.  Bydd y Bwrdd Astudiaethau yn adolygu ac yn diweddaru dogfennau’r rhaglen yn rheolaidd ac yn amserlennu ac yn trefnu marcio’r asesiadau.  Y Bwrdd sydd hefyd yn gyfrifol am adolygu a gwerthuso’r rhaglen yn flynyddol.  Cadeirydd y Bwrdd Astudiaethau yw Cyfarwyddwr yr MYA, ac ar y Bwrdd mae cydweithwyr academaidd sy’n gyfrifol am gyflwyno’r rhaglen ar draws y pedwar sefydliad.

Mae gan y rhaglen Banel Staff-Myfyrwyr a chaiff cynrychiolwyr y myfyrwyr ar y panel hwnnw eu gwahodd i ddod i gyfarfodydd o’r Bwrdd Astudiaethau.

Fel un sy’n gwneud yr MYA:

 • bydd holiaduron, grwpiau trafod wyneb-yn-wyneb rhanbarthol a dulliau ar-lein yn gyfle i roi adborth ar eich profiad o’r rhaglen;
 • cewch eich cynrychioli ar y Bwrdd Astudiaethau;
 • fe ymgynghorir â chi wrth werthuso’r rhaglen.

Byddwn ni’n falch o glywed llais y myfyrwyr ac mae’n hymagwedd ni wedi’i datblygu mewn partneriaeth â myfyrwyr.

Gweler: https://www.cardiffstudents.com/your-voice/academic-reps/

Mae llais y myfyrwyr yn gyfle i chi fynegi’ch barn a chymryd rhan yn y prosesau penderfynu ynghylch cynllunio, gweithredu a gwerthuso’ch profiad addysgol.

Yn ôl i’r brig


Cwestiynau a Ofynnir yn Aml


Beth yw canlyniadau methu darn o asesiad?

Y marc llwyddo ar gyfer pob asesiad yw 50%. Os methwch chi asesiad, cewch un cyfle i ailsefyll yr asesiad yn ystod y cyfnod ailsefyll. Does dim rhaid i chi wneud tasg newydd ond, yn hytrach, roi sylw i ddiffygion y gwreiddiol ac fe gewch chi adborth ar eich cyflwyniad gwreiddiol i’ch helpu i wneud hynny. Wrth ailsefyll chewch chi ddim marc o fwy na 50%. Os methwch chi ar yr ail gynnig, bydd gofyn i chi dynnu’n ôl o’r rhaglen.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Beth yw canlyniadau methu â chyflwyno traethawd i’w asesu mewn pryd?

Dylai pob cyflwyniad gael ei dderbyn erbyn 14:00. Fe gymerir i chi fethu am i chi fethu â chyflwyno’r traethawd. Cewch roi ‘ail gynnig’ ar yr asesiad ond chewch chi ddim marc o fwy na 50%.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Beth alla i ei wneud os caf broblemau gyda fy Nhiwtor Personol neu fy Mentor Allanol?

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Rhaglen yr MYA.  Gan ddibynnu ar ba adeg y rhoddwch chi wybod am y broblem, gwneir pob ymdrech i neilltuo Tiwtor Personol/Mentor Allanol newydd i chi os credir nad oes modd datrys y broblem.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Beth ddylwn i ei wneud os dymunaf wneud cwyn?

Yn y lle cyntaf, dylech chi gysylltu â Chyfarwyddwr Rhaglen yr MYA. Os yw’ch cwyn yn erbyn Cyfarwyddwr Rhaglen yr MYA, dylech chi gysylltu â Phennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yng Nghaerdydd. Fel arall, dylech chi ddilyn gweithdrefnau Prifysgol Caerdydd.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Beth sy’n digwydd pan ymchwilir i ddarn o waith cwrs o ran arfer annheg?

Mae’r Ysgol yn gweithredu polisi a gweithdrefn gyffredin ar draws pob rhaglen. Mewn achos o’r fath, cewch chi’ch hysbysu o hynny.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Beth y mae ei angen arnaf i gael teilyngdod neu ragoriaeth yn y rhaglen?

I fod yn gymwys i gael dyfarniad o deilyngdod yn y rhaglen, rhaid i’ch Marc Terfynol (cyfuniad o gyfartaledd pwysedig y marciau am bob un o’r modiwlau) fod rhwng 60% a 69%. Yn ogystal, rhaid i chi gael marc o 60%, o leiaf, ym modiwl y Prosiect a chael, ar gyfartaledd, farc o 55%, o leiaf, ym mhob modiwl a addysgir. I fod yn gymwys i gael dyfarniad o ragoriaeth yn y rhaglen, rhaid i’ch Marc Terfynol (cyfuniad o gyfartaledd pwysedig y marciau am bob un o’r modiwlau) fod uwchlaw 70%. Yn ogystal, rhaid i chi gael marc o 70%, o leiaf, ym modiwl y Prosiect a chael marc, ar gyfartaledd, o 65%, o leiaf, ym mhob un o’r modiwlau a addysgir.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Beth os na allaf ddod i ddigwyddiad dysgu modiwl?

Cysylltwch â Gweinyddwr Rhaglen yr MYA cyn gynted â phosibl.  Efallai y gallwch chi ddod i ddigwyddiad dysgu mewn man arall.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


 phwy y dylwn i gysylltu os yw amgylchiadau’n amharu ar fy mherfformiad ar y rhaglen?

Cysylltwch â Gweinyddwr Rhaglen yr MYA cyn gynted â phosibl. Dylech chi gyflwyno Ffurflen Amgylchiadau Esgusodol.

Yn ôl i’r rhestr cwestiynau


Beth ddylwn i ei wneud os na allaf gyrchu’r ADRh (VLE)?

Cysylltwch â Thîm Technegol yr MYA i gael cyngor. Dyma’u manylion cysylltu: MEPTechSupport@caerdydd.ac.uk, neu ffôn: (029) 208 70969

Yn ôl i’r brig