Rhaglen

Mae’r Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA) yn rhaglen Feistr seiliedig ar ymarfer sydd wedi’i chreu i gyfoethogi a chynorthwyo ymarfer addysgu a datblygiad proffesiynol Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) yng Nghymru.


Ffeithiau allweddol

 • Cost: Am ddim; wedi’i hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru ac mae ar gael i bob ANG yng Nghymru
 • Hyd: 3 blynedd
 • Nifer y modiwlau: 9
 • Cyflawni’r rhaglen: Ar-lein
 • Nifer y dyddiau ar safle: 8

Yn ôl i’r Brig


Gwirio eich Cymhwysedd – meini prawf mynediad MYA

Gradd israddedig addysg uwch gydnabyddedig ar lefel pasio neu uwch
Statws Athro Cymwysedig â swydd fel athro newydd gymhwyso ym mlwyddyn gyntaf dysgu mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru mewn rôl y gellir ei chyfrif tuag at ymsefydlu statudol**Cyflogaeth am gyfnod cychwynnol hyd at o leiaf ddiwedd Tymor Gwanwyn 2015 ar gontract sydd o leiaf 0.4
Wedi cofrestru â Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CACC) a chymeradwyaeth fod eu detholiad cychwynnol yn gymwys i wneud cais am y MYA
Cymeradwyaeth pennaeth/penaethiaid / rheolwr/wyr llinell eich ysgol

Nodau’r rhaglen

Mae’r MYA yn seiliedig ar y profiadau o ddydd i ddydd y mae pob athro’n eu hwynebu a bydd yn helpu’r sawl sy’n newydd i’r proffesiwn i ddatblygu a chymhwyso syniadau addysgol cyfoes i wella eu harferion yn yr ystafell ddosbarth a deilliannau i ddysgwyr.

Mae’r rhaglen yn ymdrin â meysydd dysgu allweddol a bennwyd fel blaenoriaethau ar gyfer ANG gan Lywodraeth Cymru.

 • Rheoli Ymddygiad
 • Llythrennedd
 • Rhifedd
 • Lleihau Effaith Tlodi ar Gyrhaeddiad
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Datblygiad Plant
 • Ymarfer Myfyriol
 • Arwain Dysgu
 • Ymholi Gweithredol

Yn ôl i’r Brig


Trosolwg o’r rhaglen

http://vimeo.com/85734559

Mae’r MYA yn sicrhau bod Cymru ar flaen y gad yn natblygiad y proffesiwn athrawon yn y DU ac yn rhyngwladol. Bydd y MYA yn rhoi i athrawon yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i leihau effeithiau amddifadedd economaidd gymdeithasol ar gyflawniad addysgol, i wella deilliannau dysgwyr a hybu model o welliant gydol oes mewn ymarfer proffesiynol.

Bydd y MYA yn galluogi cyfranogwyr i:

 1. Ymestyn a chyfoethogi ymarfer proffesiynol i wella deilliannau addysgol i blant a phobl ifanc
 2. Datblygu ac ymestyn dealltwriaeth o syniadaeth gyfredol o safbwynt meysydd dysgu proffesiynol allweddol
 3. Datblygu ac ymestyn y gallu i ddadansoddi, i drafod a datblygu eu hymarfer proffesiynol eu hunain ac eraill
 4. Datblygu ac ehangu sgiliau deallusol, trefniadol, personol, cyfathrebu a phroffesiynol
 5. Cymryd rhan mewn a dysgu i arwain cymunedau dysgu o fewn a rhwng ysgolion
 6. Cynllunio a chynnal datblygiad proffesiynol drwy gydol eu gyrfa

Mae’r cyfranogwyr yn cael adnoddau o ansawdd uchel, cymorth mentora, a chyfleoedd i ymgysylltu ag ANG eraill ac arweinwyr yn y proffesiwn i rannu arferion da.

Yn ôl i’r Brig


Cyflawni’r rhaglen

Modiwlau ar-lein
Mae modiwlau’r rhaglen yn cael eu cyflwyno ar-lein drwy Learning Central, Amgylchedd Dysgu Rhithiol Prifysgol Caerdydd. Bydd angen i fyfyrwyr gwblhau nifer o dasgau ar-lein ffurfiannol a chyfunol a fydd yn ategu eu dysgu a’u datblygiad drwy gydol y rhaglen.Sampl o fodiwl dysgu – Rheoli Ystafell Ddosbarth

Mae Rheoli Ystafell Ddosbarth yn bwnc sampl a gymerwyd o fodiwl Rheoli Ymddygiad blwyddyn 1af y Meistr mewn Ymarfer Addysgol.

Mentora
Bydd pob myfyriwr ANG yn cael mentor â Statws Athro Cymwysedig (QTS) drwy gydol y rhaglen. Mae’r berthynas fentora’n seiliedig ar gynnal deialog fyfyriol a beirniadaeth adeiladol â myfyrwyr am eu datblygiad drwy gydol y rhaglen.
Digwyddiadau dysgu
Ym mhob modiwl mae digwyddiad dysgu undydd gorfodol yn cael ei gynnal pan fydd modiwl yn cael ei lansio gan arweinwyr y modiwl. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i fyfyrwyr gael gwybodaeth allweddol am y modiwl ac maent yn gyfle hefyd i drafod rhwng myfyrwyr, mentoriaid ac academyddion. Mae Digwyddiadau Dysgu’n cael eu cynnal mewn rhanbarthau ledled Cymru, ac fel arfer bydd un yn cael ei gynnal ym mhob un o ardaloedd y consortia rhanbarthol.

 • Digwyddiadau dysgu blwyddyn 1 – 3
 • Digwyddiadau dysgu blwyddyn 2 – 2
 • Digwyddiadau dysgu blwyddyn 3 – 3

Cymorth ariannol ar gyfer amser rhyddhau i fynychu digwyddiadau dysgu ANG

Mae arian ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer amser i ryddhau ANG ar gyfer gweithgareddau MYA:

 • Blwyddyn 1 – Rhoddir arian i bob ANG ar gyfer 10% amser digyswllt fel rhan o’u hymsefydlu statudol. Mae penaethiaid yn cael eu hannog i ddefnyddio’r arian hwn i dalu unrhyw gostau cyflenwi sy’n codi yn sgil amser rhyddhau MYA
 • Blwyddyn 2/3 – Rhoddir arian i dalu unrhyw gostau cyflenwi sy’n codi yn sgil amser rhyddhau MYA

Yn ôl i’r Brig


Modiwlau’r rhaglen

Blwyddyn 1

Modiwl Teitl Math o aseiniad Credydau Amledd y Digwyddiad Dysgu
SIT801 Cyflwyniad i Ymholi Proffesiynol gan Athrawon Gwaith Cwrs 15* Dechrau Ionawr
SIT802 Rheoli Ymddygiad Gwaith Cwrs 15* Dechrau Mawrth
SIT800 Addysg a Datblygiad Plant a Phobl Ifanc (0-19) Gwaith Cwrs 15* Diwedd Mehefin

 

Blwyddyn 2

SIT809 Datblygu Llythrennedd a Rhifedd ar draws y cwricwlwm Gwaith Cwrs 30 Rhan 1 – Canol IonawrRhan 2 – Canol Mawrth
SIT810 Cwtogi effaith tlodi ar gyrhaeddiad disgyblion a datblygu dulliau cynhwysol Gwaith Cwrs 30 Rhan 1 – Dechrau MaiRhan 2 – Dechrau Gorffennaf

Blwyddyn 3

SIT807 Arweinyddiaeth Gwaith Cwrs 15* Diwedd Tachwedd
SIT808 Prosiect Ymholi Gweithredol / Traethawd Traethawd 60** Dechrau Mai

*Bydd yr asesiadau modiwl 15 credyd yn cyfateb i ddim mwy na 3,000 o eiriau

*Bydd y modiwl Prosiect Ymholi Gweithredol 60 credyd sy’n seiliedig ar eich profiad yn yr ystafell ddosbarth yn cyfateb i 15,000 o eiriau. Bydd y modiwl yn cael ei lansio ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf oni ni fydd yn cael ei gyflwyno tan ddiwedd y rhaglen. Yn ogystal â chymorth gan fentor, bydd myfyrwyr yn cael goruchwylydd a fydd yn eu cynorthwyo drwy gydol eu prosiect.

Yn ôl i’r brig


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r MYA:

Yn ôl i’r brig